Champs Sport

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER:

Sport Pro BV

Wijmenstraat 1A

9030 Gent

BTW: BE 0637.825.280

Telefoon : 092366623

EMAIL : INFO@CHAMPSSPORT.BE

Online verkopen: Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze verkoopsvoorwaarden. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Indien minderjarig, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Het online aanbod

Producten worden zo waarheidsgetrouw weergegeven op de website. We zijn voor een groot deel afhankelijk van het fotomateriaal van onze leveranciers. Het kan altijd zijn dat het geleverde product kleine verschillen vertoont inzake kleur of patroon met de foto op de webshop.

Onze prijzen zijn inbegrepen alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Bij aankopen onder de 50 euro kunnen we transportkosten aanrekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw producten afrekent.

De op deze site vermelde aanbiedingen gelden enkel voor bestellingen verricht via de webshop, deze aanbiedingen gelden dus niet bij aankopen in de winkel, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt.

Levering

De verzending van de bestelde producten zal in mate van het mogelijke gebeuren binnen een termijn van 48 uur na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is, wordt de klant daarvan verwittigd via e-mail. Zonder tegenbericht wordt de klant verondersteld in dat geval akkoord te gaan met een levering binnen de 30 werkdagen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Indien het leveringsadres foutief werd doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan dit aanleiding geven tot extra kosten.

Retourrecht

Je hebt gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen of je de online gekochte goederen wil houden of niet.  Je kan jouw bestelling zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Uiteraard zal het aankoopbewijs moeten voorgelegd worden bij de aanvraag. Let er wel op dat cadeaubonnen en voedingswaren kunnen niet geretourneerd kunnen worden.

Vul zorgvuldig het retourformulier in dat je kan downloaden op de site of bij je zending vindt. Alle returns worden aangevraagd via de mail info@champsport.be.

Binnen de 14 dagen nadat we je online bestelling teruggekregen hebben of wanneer je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden en wij de tijd hebben gehad om de goederen te controleren op hun originele “nieuwe” staat.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we een zorgvuldige behandeling van de bestelling en de verpakking. Bij een eventuele retour mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt worden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle toebehoren en in de originele staat.

Verzendkosten bij aankoop via de webshop worden niet terugbetaald bij omruiling of als er een creditnota wordt opgesteld. Verzendkosten voor een retour zijn ten allen tijde voor de rekening van de koper. Indien het duurdere producten betreft (>75 EUR) raden wij aan om uw retour te verzekeren tijdens het transport en/of een track&trace systeem te gebruiken. Verlies van de goederen tijdens het retour-transport zijn voor rekening van de koper.

Het enige geldige retour-adres is: Champs – Sport Pro, Wijmenstraat 1A in 9031 Gent en alle communicatie verloopt via info@champssport.be .

Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn en voldoen aan de normale verwachtingen op basis van de specificaties van het product.  Wij garanderen dat onze goederen beantwoorden aan de op het tijdstip van de bestelling heersende regelgeving.

​Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimum-garantietermijn van twee jaar indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Omruilingen

Al onze online gekochte producten kunnen binnen 14 dagen omgeruild worden in de winkel Champs in Gent, Wijmenstraat 1A en dit op vertoon van aankoopbewijs. Volgende artikelen kunnen niet terug opgestuurd worden als retour en worden ook niet teruggenomen aan de kassa: artikelen aangekocht met een korting of cadeaubon.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van SPORT PRO - CHAMPS tot de volledige betaling van de prijs inclusief alle extra kosten.

Betaling

De betaling dient als volgt te gebeuren: online via bankkaart of kredietkaart

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden enz.

Privacy

SPORT PRO - CHAMPS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming en niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage te krijgen van de door ons bijgehouden gegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantenrelatie, inclusief marketing en invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.